Prof. Dr. CEMAL TUNOĞLU


 İLETİŞİM


Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe/Ankara 

Tel: (90-312) 235 25 00/ 1142-1153-1586

Fax: (90-312) 235 26 20-235 25 43

e-posta: tunay@hacettepe.edu.tr  


EĞİTİM

Jeoloji Mühendisliği (1976-1981, Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü)  

Jeoloji Yüksek Mühendisliği (M.sc.) (1981-1984, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)

Doktora (Ph.D.) (1986-1991, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)


AKADEMİK KARİYER

1981-1991 Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi

1992-1997 Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent

1997-2003 Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doçent

2003-...     Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Profesör 


EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Lisans:  Paleontoloji (JEO-203), Genel Paleontoloji II (Makro-Paleontoloji- JEO-238), Genel Paleontoloji Lab. II (JEO-240 / 20, 21), Saha Jeolojisi I (JEO-104/ 02), Saha Jeolojisi II (JEO-338/03), Jeolojik Harita Alma Çalışması (JEO-300), Bitirme Ödevi (JEO-421/16).  

Yüksek lisans ve Doktora: Paleontolojik Yöntemler (JEO-509), Mikropaleontoloji I (JEO-510) Mikropaleontoloji II (JEO-511), Paleoekoloji ve Paleontolojik Ortamlar (JEO-512), Paleozoyik Ostrakodları(JEO-609), Tatlısu Ostrakodları (JEO-611),   Mesozoyik veTersiyer Ostrakodları (JEO-601),Kireçtaşları mikrofasiyes analizlerinde iskelet taneler (JEO-599), Fasiyeslerle ilgili standart fosil toplulukları (JEO-574), Omurgasız fosil kavkı petrografisi ( JEO-595), Türkiye Neojen Havzaları ve Fasiyes kriterleri (JEO-696)                                                                 


ARAŞTIRMA ALANLARI

Paleontoloji, Tersiyer Ostrakoda biyostratigrafisi,

Karbonat jeolojisi ve Karbonatlı kayaçlarda

Mikrofasiyes analizi.


YABANCI DİL

İngilizce  


KURUM VE CEMİYET ÜYELİKLERİ

T.M.M.O. B. Jeoloji Mühendisleri Odası

Cypris International Ostracoda Newsletter üyesi

Türkiye Petrol Jeologları Derneği

Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi

Sedimantoloji Çalışma Grubu


YAYINLAR

A. BİLDİRİLER 

1.Tunoğlu, C. & Çelik, M., 1989, Ortamsal Analizlerde Biyostratigrafi ile Kil Parajenezlerinin  Deneştirilmesine Sinop Neojen Havzası’ndan bir örnek (An example for the comparsion of biostratigraphy and clay paragenesis in the environmental analyses: Sinop Neogene Basin), IV. National Clay Symposium, Abstracts, s. 78, Sivas  

2.Tunoğlu, C. & Batman, B., 1991, Devrekani (Kastamonu) Havzası Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı sedimanter istifin kil mineralojisi ve diyajenetik gelişimi (Clay mineralogy and diagenetic development of Mesozoic and Cainozoic sedimentary sequence in the Devrekani (Kastamonu) Basin), V. national Clay Symposium, Proceeding Book, Eskişehir  

3.Tunoğlu, C., 1991, Orta Pontidler’de Devrekani Havzası’nın (Kastamonu kuzeyi) Litostratigrafi Birimleri (Lithostratigraphic units in the Devrekani Basin (north of Kastamonu) at the Pontids, Suat Erk Geologyi Symposium), Abstracts, s. 24, A.Ü. Fen Fak. Ankara, 

4. Sagular, E.K., Tunoğlu, C. & Batman, B., 1991, Orta Pontidler’de alt Kretase olarak bilinen Çağlayan Formasyonu’nda nannoplanktonlara bağlı yeni Biyostratigrafik Bulgular ( New biostratigraphic data which is known being Lower Cretaceous aged Çağlayan Formation in the Middle Pontids according to nannopankton asociation) Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s.63, A.Ü., Fen  Fak. Ankara  

5. Tunoğlu, C., 1992, Devrekani Havzası’nın (Kastamonu kuzeyi) Maastrihtiyen yaşlı pelajik karbonat istifinde mikrofasiyes analizleri (Microfacies analysies of Maastrichtian aged pelagic carbonate sequence in the Devrekani Basin (Northern Kastamonu), Türkiye 9. Petrol Kongresi, Bildiri Özetleri, s. 112-113, Ankara

6. Tunoğlu, C., 1992, Devrekani Havzası (Kastamonu kuzeyi) Üst Paleosen-Alt Orta Eosen yaşlı karbonat istifinde mikrofasiyes analizleri, 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özetleri, s.17, Ankara. 

7. Tunoğlu, C., 1992, Devrekani  Havzası’nda (Orta Pontidler) Incigez ve Davutlar Formasyonları kumtaşları çökelme koşullarının incelenmesi, Bildiri Özetleri, s. 53, 7. Mühendislik Haftası, Akdeniz Üniversitesi, Isparta. 

8. Tunoğlu, C. & Batman B., 1992, Tectonic Evoluation of Devrekani Basin (Northern Kastamonu, Türkiye), I.S.G.B. International Symposium on the Geology of The Black Sea Region, Abstracts, p.10, Ankara.

9. Tunoğlu, C., & Bayhan, E., 1993, Burdur Havzası Pliyosen istifinin mikropaleontolojik incelenmesi ve ortamsal yorumu, H.Ü.’nde Yerbilimleri’nin 25. Yılı Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s.105-106, Beytepe/Ankara. 

10. Tunoğlu, C. & Çelik, M., 1994, The ostracoda association and environmental characteristics of Lower Miocene sequence of Ilgın (Konya) district (Central Anatolia), Türkiye; 12 th. International Ostracoda Symposium, Abstracts, 26-30 July, Czech Republic, Prag.

11. Tunoğlu, C., Temel, A. & Gençoğlu, H., 1994. Pliocene ostracoda association and environmental characteristics of Sivrihisar (Eskişehir)- Central Anatolia; 12th. International Ostracoda Symposium, Abstracts, 26-30 July, Czech Republic, Prag.

12. Tunoğlu, C. & Gökçen, N., 1995, Tethys and Paratethys transition on the Black Sea Coast of Türkiye; EUG-8, European Union of Geosciences, Abstracts, Strasbourg, France.

13. Temel, A., Çelik, M. & Tunoğlu, C., 1995, Konya Güney-Güneybatısında yeralan Neojen yaşlı volkonosedimanter basenindeki kil oluşumları, VII. Ulusal Kil Sempozyumu, Kil’95, 27-30 Eylül, Bildiri Özetleri.

14. Tunoğlu, C., Çelik, M. & Temel, A., 1995, Doğanbey-Seydişehir (GB Konya) yöresi Neojen istifinin ostrakoda topluluğu ve ortamsal yorumu, 30. Yıl Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim, K.T.Ü., Müh. Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl. Trabzon.

15. Çelik, M., Temel, A., Tunoğlu, C., 1995, Konya Batı-Güneybatısında kil ve kildışı mineralleşmelerin özellikleri, 30. yıl Sempozyumu Bildiri özleri, s.11, 16-20 Ekim 1995, KTÜ, Müh. Mim Fak. Jeoloji Müh. Böl. Trabzon.

16. Tunoğlu, C. & Ünal, A., 1996, Paratetis Kavramı ve Karadeniz’in Paleocoğrafik Evrimi, 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s.47.

17. Tunoğlu, C. & Temel, A., 1996, Üst Jura, Kretase ve Eosen yaşlı Karbonatlı birimlerin jeokimyasal korelasyonu, Türkiye 11. Petrol Kongresi ve Sergisi, Bildiriler, 15-17 Nisan, Ankara.

18. Tunoğlu, C., 1996, Recent Ostracoda Association in the Sea of Marmara, NW Turkey, Abstracts, 3rd. European Ostracodologists Meeting, 8-12 July, Paris-Bierville.

19. Ünal, A. & Tunoğlu, C., 1996, The Upper Miocene Ostracoda fauna of Gelibolu Peninsula, NW Turkey, Abstracts, 3rd. European Ostracodologist Meeting, 8-12 July, Paris-Bierville.

20. Bilen, C., & Tunoğlu, C., 1996, The Lower-Middle Miocene Ostracoda fauna of Kasaba (Kaş/Antalya) Basin, SW Turkey, Abstracts, 3rd. European Ostracodologist Meeting, 8-12 July, Paris-Bierville.

21. Tunoğlu, C., 1996, General Distribution of Pterigocythereis Jonesii (Baird, 1850) and Pterigocythereis ceratoptera (Bosquet, 1852) (Ostracoda) in the Sea of Marmara, NW Turkey. Abstracts, p.9,TÜBITAK Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı,Marmara Denizi Workshop’u, 3 Haziran 1996, ITÜ, Ayazağa/Istanbul.

22. Tunoğlu, C., 1996,  Larger Ostracoda in the Sea of Marmara: General Distribution of  Bosquetina dentata (G.W. Müller, 1894), NW Turkey, Abstracts, p.8, TÜBITAK, Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı, Marmara Denizi Workshop’u, 3 Haziran 1996, ITÜ, Ayazağa/Istanbul.

23. Tunoğlu, C., 1996, Lutetian-Bartonian Ostracoda of the Sinop Basin, Black Sea Coast of Turkey, Abstracts, 2nd. International Symposium on Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of the Black Sea Area, Sept. 22-24, Şile/Istanbul.

24. Bilen, C., Tunoğlu, C., 1997, Burdigalian-Langian Paleoecology and Environmental Interpretation of Kasaba (Kaş/Antalya), SW Turkey: Terra Abstracts, Abstracts Supplement No:1, Terra Nova, vol. 9, p.403.

25. Ünal, A., Tunoğlu, C., 1997a, Ecologic and Environmental conditions of Pannonian-Pontian stages of Gelibolu Peninsula, NW Turkey and relation with Paratethys Basins: Terra Abstracts, Abstracts Supplement No:1, Terra Nova, vol. 9, p.633.

26. Tunoğlu, C., 1997a, According to ostracoda association, Tethys and Paratethys interaction area at the interglacial period of Lower-Middle Pleistocene in the Gelibolu peninsula, NW Turkey: The Late Quaternary in the Eastern Mediterranean , An International Symposium at MTA General Directorate, Ankara, 1-4 April, Abstract.

27. Tunoğlu, C., Ünal, A., Bilen C., 1997, The Paratethys influence areas along the  Eastern Black Sea Coast of Turkey: ISO 97, 13th International Symposium on Ostracoda, University of Greenwich, 27-31 July, Abstract.

28. Tunoğlu, C., 1997b, Water Pollution according to vertical and horizantal distribution of recent ostracoda association in the Sea of Marmara, NW Turkey: International Symposium on Geology and Environment, Sept. 1-5, Istanbul, Abstract.

29. Tunoğlu, C., Bilen, C., 1998, Burdigalian-Langhian Ostracoda associations of Kasaba Basin (Kaş/Antalya), SW Turkey, 12th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, Abstracts, October 12-15, 1998, Metu Convention Center, p. 435

30. Tunoğlu, C., Ünal, A., 1998, Pannonian-Pontian Ostracoda Associations of Gelibolu Peninsula, NW Turkey, 12th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, Abstracts, October 12-15, 1998, Metu Convention Center, p. 180

31. Tunoğlu, C., Ünal, A., 1998, Ostracoda biostratigraphy and choronostratigraphy of Pannonian-Pontian sequence of Gelibolu Peninsula, NW Turkey, Third International Turkish Geology Symposium, Abstracts, 31 August-4 September, 1998, METU/Ankara, p. 223.

32. Tunoğlu, C., Bilen, C., 1998, Burdigalian-Langhian ostracoda biostratigraphy and choronostratigraphy of Kasaba Basin (Kaş/Antalya), SW Turkey, Third International Turkish Geology Symposium, Abstracts, 31 August-4 September, 1998, METU/Ankara, p. 224

33. Tunoğlu, C.,  1998, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde (KD Türkiye) Ponsiyen boyunca Paratetis’in güney sınırı, Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, 2-6 Kasım 1998, Bildiri özleri kitabı, s. 142

34. Meriç, E., Kerey, E., Avşar, N., Tunoğlu, C., Taner, G., Kapan-Yeşilyurt, S., Ünsal, I., Rosso.A. 1998, Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi Karadeniz bağlantısı hakkında yeni bulgular, Sualtı Bilim ve teknoloji Toplantısı (derleyenler: Aktaş, Ş., Kömürcü, G.I., Gürkan, L., Toklu, A.S.), Bildiriler Kitabı, s. 82-98, Istanbul.

35. Meriç, E., Kerey, E., Avşar, N., Tunoğlu, C., Taner, G., Kapan-Yeşilyurt, S., Ünsal, I., Rosso.A. 1999, Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi Karadeniz bağlantısı hakkında yeni bulgular, 52. Türkiye jeoloji Kurultayı (10-12 Mayıs), Bildiri özleri kitabı, Ankara.

36. Bragin, N. and Tunoğlu C., 1999, Maastrichtian Radiolaria association of Kapanboğazı Formation in the Devrekani (Kastamonu) Basin, Northern Turkey, EUG-10, European Union of Geosciences, Strasbourg, France, Journal of Conference, Abstracts, 4, 1, p. 744.

37. Tunoğlu, C., 1999, New Pontian Tyrrhenocythere (Ostracoda) species from eastren Black Sea Region of Turkey, EUG-10, European Union of Geosciences, Strasbourg, France, Journal of Conference, Abstracts, 4, 1, p. 744.

38. Tunoğlu, C., 1999, Pontian Leptocytheridae and Cytherideidae (Ostracoda) species from Eastern Black Sea Region of Turkey, 4th European Ostracodologist Meeting, 5-10 July 1999, Adana/Turkey, Abstract, p. 32.

39. Tunoğlu, C., 1999, Taxonomy and biostratigraphy of the Pontian aged Candonidae (Ostracoda) from Eastern Black Sea Region of Turkey, 4th European Ostracodologists Meeting, 5-10 July 1999, Adana/Turkey, Abstract, p.31.

40. Tunoğlu, C., 1999, Pontian Loxoconcha (Ostracoda) species from Eastern Black Sea Region of Turkey, 4th European Ostracodologists Meeting, 5-10 July 1999, Adana/Turkey, Abstracts, p. 29.

41.Tunoğlu, C., 1999, Stratigraphic and Geographic distribution of Turkey’s Tyrrhenocythere species, 4th European Ostracodologists Meeting, 5-10 July 1999, Adana/Turkey, Abstract, p. 30.

42. Bragin N.Y., Korchagin, O.A., Bragina, L.G., Tunoğlu, C., Tekin, U.K., 2001. Cenomanian Foraminifera and Radiolaria from the Tomalar Formation, Central Pontides, Turkey, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstracts, p 40, Isparta.

43. Tunoğlu, C., 2001. Recent Ostracoda assemblage and distribution in Saros Gulf (NE Aegean Sea), NW Turkey, 14th International Symposium on Ostracoda, Shizuoka, Japan, July 27-August 8, 2001, Abstracts.

44. Tunoğlu, C., Bayarı, S., 2001. Ostracoda association of Holocene Karstic Travertine in southern Turkey, 14th International Symposium on Ostracoda, Shizuoka, Japan, July 27-August 8, 2001, Abstracts.

45. Kerey, E., Meriç, E., Tunoğlu, C., Kelling, G., Brenner, L.R., Doğan, A.U., 2001, Black Sea-Marmara Sea Quaternary Connections: New data from the Bosporus, İstanbul, Turkey, IAS 2001, 21st Meeting, International Association of Sedimentologists, 3-5 September 2001, Davos-Switzerland, Abstracts & Programme,p. 93

46. Tunoğlu, C., 2002. Batı Karadeniz Bölgesi’nde (Kastamonu) Jura-Eosen yaş aralığında altı ayrı formasyon tanımlaması: Ahlatcık, Yabanlıdere, İcigez, Tomalar, Davutlar ve Gürleyikdere formasyonları, Türkiye Stratigrafi Komitesi Çalıştayı, Batı Karadeniz Bölgesi’nin Litostratigrafi Adlamaları, MTA Genel Müdürlüğü, İhsan Ruhi Berent Salonu, 17-18 Ocak 2002, Özler, s.11, Ankara.

47. Tunoğlu, C., Bardet, N., 2002, Türkiye Geç Kretase dönemine ait ilk Mosasaurus (Squamata) fosilinin keşfi, 55. Türkiye Jeoloji Krultayı, TMMOB Jeoloji  Mühendisleri Odası, 11-15 Mart 2002, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Bildiri Özleri Kitabı, s. 274, 275, Ankara.

48. Kerey, İ.E., Meriç, E., Nazik, A., Tunoğlu, C., Avşar, N., Kapan-Yeşilyurt, S., Akgün, F., Uludağ, M., Agasi, N., Tıraş, M., Çil, E. ve Akkiraz, S., 2002, İzmit Körfezi’nin doğusu, Adapazarı, Sakarya Deltası ve çevreleri Geç Kuvaterner (Holosen) çökellerinin özellikleri, 55. Türkiye Jeoloji Krultayı, TMMOB Jeoloji  Mühendisleri Odası, 11-15 Mart 2002, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Bildiri Özleri Kitabı, s. 158, 159, Ankara.

49. Atay, G., Tunoğlu, C., 2002, Kilitbahir (Eceabat/Çanakkale) Sondaj örneklerinin ostrakod faunası, kronostratigrafisi ve Paleoortamsal yorumu, Türkiye Stratigrafi Komitesi Çalıştayı, Trakya Bölgesi’nin Litostratigrafi Adlamaları, MTA Genel Müdürlüğü, İhsan Ruhi Berent Salonu, 30, 31 Mayıs 2002, Özler, s. 13, Ankara.

50. Ünal, A., Tunoğlu, C., 2002, Gelibolu Neojen Havzası’nın (KB Türkiye) Pannoniyen-Ponsiyen ostrakod topluluğunun biyostratigrafisi, kronostratigrafisi, paleoekolojisi ve paleocoğrafyası, Türkiye Stratigrafi Komitesi Çalıştayı, Trakya Bölgesi’nin Litostratigrafi Adlamaları, MTA Genel Müdürlüğü, İhsan Ruhi Berent Salonu, 30, 31 Mayıs 2002, Özler, s. 15, Ankara.  

51.  Tunoğlu, C., 2002, Ostrakodlarda materyal-metod ve örnekler, III. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 3-7 Ekim, Akçakoca, Bildiriler Kitabı.

52. Yeşilyurt, N., Tunoğlu, C., 2003, Geç Lütesiyen-Bartoniyen yaşlı Seydiler formasyonu’nun (Kastamonu) ostrakod topluluğu ve ortamsal özellikleri, IV. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Bildiri Özleri, 19-21 Eylül, SDÜ Mavi Göl Tesisleri, Eğirdir, Isparta.

53. Yeşilyurt, N., Tunoğlu, C., 2004, Batı Pontidler’de (Kastamonu/Seydiler) yeni bir litostratigrafik birim önerisi: Geç Lütesiyen-Bartoniyen yaşlı Seydiler formasyonu, 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 8-12 Mart, MTA Genel Müd. Kültür Sitesi/Ankara, Bildiriler Kitabı.

54. Tunoğlu, C., Beker, K., 2004, Pliocene-Lower Pleistocene Ostracoda assemlage from İnsuyu Limestone and their paleoenvironmental interpretation, Karapınar-Konya, Turkey, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, 14-20 April, Abstracts.

55. Tunoğlu, C., Ertekin, İ.K., 2005, Ostracoda and the other fossil association of Campanian-Maastrichtian aged Davutlar Formation, Devrekani/Kastamonu/Turkey,   15th International Symposium on Ostracoda, Berlin, September 12-15, Abstracts, p. 121.

56. Ertekin, İ.K., Tunoğlu, C., 2005, Recent Marine Ostracods from the Sediments of Mersin Offshore, Eastern Mediterranean, Turkey , 15th International Symposium on Ostracoda, Berlin, September 12-15, Abstracts, p.32.

57. Tunoğlu, C., Ertekin, İ.K., 2006, Davutlar Formasyonu’nun Kampaniyen-Mestrihtiyen yaşlı yeni ostrakod taksonları, Devrekani (Kastamonu), 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri,

58. Ertekin, İ.K., Tunoğlu, C., 2006, Mersin açıklarındaki şelf sedimanlarından (Doğu Akdeniz) Pleyistosen-Holosen yaşlı üç yeni ostrakod türü: Krithe mersinensis n. sp., Bathycythere mediterranea n. sp. ve Cytheropteron grossoalatum n. sp., 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri,

59. Tunoğlu, C., 2007, Early-Middle Pleistocene Tethys and Paratethys Relation in the Gelibolu Peninsula, NW Turkey, Sixth International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, April 2-5, 2007, Amman-Jordan, Abstract Volume, p. 114.

60. Engin Meriç, E., Avşar, N., Nazik, A., Tunoğlu, C., Yokeş, B.M., Barut, İ.F. Yücesoy-Eryılmaz F., Tuğrul , B., Görmüş,, M., Öncel, M.S., Orak , H., Kam , E., Dinçer, F., 2007, Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Harmantaşı Mevkii Sualtı Yükseltisi Çevresinin Foraminifer ve Ostrakod Faunası İle Bu Alandaki Kaynakların Fauna Üzerine Etkisi Hakkında Bulgular, 60. 16-20 Nisan, 2007, Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı.

61. Tunoğlu, C., Ertekin İ.K., 2007. From middle-late Miocene toRecent: The Tethys-Paratethys relations of northern Anatolia according to ostracod faunas, 19th İnternational Senckenberg Conference, European Ostracodologist Meeting VI, Frankfurt am Main-September 2007. Abstract Volume, p. 30.

62. Çulha G. & Tunoğlu C., 2008, Gökçeada ve Marmaris arasında yer alan Ege Körfezleri’nin (Batı Türkiye) Güncel ostrakod topluluğu (Recent Ostracoda associations along the Aegean Gulfs between Gökçeada and Marmaris-West of Turkey), 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 24-28 Mart 2008, MTA Kültür Sitesi, Ankara.

63. Tunoğlu, C. & Ertekin İ.K., 2008, Marmara Denizi: Ostrakod Faunasına Göre, Orta-Geç Miyosen’den Günümüze, Tetis-Paratetis ilişki ve bağlantılarının izlendiği alan (Sea of Marmara: Tethys-Paratethys Relation and Connection area from the Mid-Late Miocene to Recent Based on the Ostracoda Fauna), 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 24-28 Mart 2008, MTA Kültür Sitesi, Ankara.

64. Culha, G., Tunoğlu, C., 2009. Türkiye’nin Ege Körfezlerinde Polycope cinsinin (Ostracoda) dağılımı ve sistemtiği. IPETGAS 2009, 17. Int. Petroleumand Natural Gas, Congress and Exhibition of Turkey, Özler ve Bildiriler Kitabı, s. 31,32.

65. Tunoğlu, C., Sürmelihindi, G., Görür, N., 2009. Three new Holocone Fabaeformiscandona (Ostracoda) species from Hazar Lake sediments (Elazığ), Eastern Anatolia Region of Turkey, 16. Int. Symposium on Ostracoda, Brasilia/July 26-30, 2009-Brazil, Abstract Book.

 66. Tunoğlu, C., Besbelli, B., Ertekin, İ. K., 2009. Ostracoda (Crustacea) association and new ostracoda species (Dolerocypris anatolia) from Plio-Quaternary Afşin-Elbistan (Kahraman Maraş) Coal Basin of Turkey.  16. Int. Symposium on Ostracoda, Brasilia/July 26-30, 2009-Brazil, Abstract Book.

67. Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Yılmaz, İ. Ö., Tunoğlu, C., Oybak-Dönmez, E., Akbulut, A., Erayık, C., Kır, O., 2010. Sünnet Gölü’nün (Göynük, GB Anadolu) batimetrik ve morfolojik özellikleri, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan, 2010, MTA Genel Müd. Kültür Sitesi, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s. 272, 273.

68. Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Yılmaz, İ. Ö., Tunoğlu, C., Oybak-Dönmez, E., Akbulut, A., Erayık, C., Kır, O., 2010. Holosen İklim değişimlerinesedimanter yaklaşım: Sünnet Gölü, Bolu, KB Türkiye, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan, 2010, MTA Genel Müd. Kültür Sitesi, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s. 273, 274.

69. Chinsamy, A., Tunoğlu, C., Thomas, D., 2010. Dental Microstructure and Geochemistry of Mosasaurus hoffmanni (Squamata) from the Late Cretaceous of Turkey. The Third Mosasaur Meeting, 18-22 May 2010, Museum National d Histoire Naturelle, Paris – France, Abstract Book,

70. Ertekin, İ.K., Özgen-Erdem, N. Tunoğlu, C., 2010. Middle Eocene Ostracoda and Benthic Foraminifera faunas from the Kazan Basin, central Anatolia, Turkey, 3. International Paleontological Congress , Imperial College and Natural History Museum London, UK, 28 June-3 July 2010, Abstract Book (S27B).

71. Bayhan, E., Tokol, A., Tunoğlu, C. 2010. Clay mineralogy and Geochemical characterization of the Lutetien aged sedimentary formation in kastamonu region (N. Turkey): determining the origin and province, Geochimica et Cosmocimica Acta, Volume 74, Issue 12, Supplement I, A62, Goldschmidt 2010: Earth, Energy, and the Environment, Knoxville Tenneessee, USA, 13-18 June  2010.


B. MAKALELER

1. Tunoğlu, C., & Gökçen, N., 1985, Incipınarı-Kurtkuyusu (Sinop Batısı) Üst Miyosen Istifinin Yeni Ostrakoda Faunası, Yerbilimleri, H.Ü. YUVAM Yayın Organı, 12, 19-39.

2. Tunoğlu, C. & Çelik, M., 1989. Ortamsal Analizlerde Biyostratigrafi ile kil parajenezlerinin deneştirilmesine Sinop Neojen Havzası’ndan bir örnek: 4th Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 73-85, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. 

3. Tunoğlu, C. & Gökçen, N., 1991, İncipınarı-Kurtkuyusu (Sinop Batısı) yöresi Üst Miyosen istifinin ostrakod biyostratigrafisi, T.J.B., 34/1, 37-43.

4. Tunoğlu, C. & Batman, B., 1991, Devrekani (Kastamonu) Havzası Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı sedimanter istifin kil mineralojisi ve diyajenetik gelişimi, V. Ulusal Kil Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 33-50, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

5.Tunoğlu, C., 1991, Orta Pontidler’de Devrekani Havzası’nın (Kastamonu kuzeyi) litostratigrafi birimleri, Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 183-191, A.Ü., Fen Fak., Ankara.

6. Sagular, E.K., Tunoğlu, C. & Batman, B., 1991, Orta Pontidler’de Alt Kretase olarak bilinen Çağlayan Formasyonu’nda nannoplanktonlara bağlı yeni biyostratigrafik bulgular, Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 116-128, A.Ü., Fen Fak. Ankara.

7. Tunoğlu, C., 1992, Devrekani Havzası (Kastamonu kuzeyi) Üst Jura-Alt Kretase yaşlı karbonat istifinde mikrofasiyes analizleri, T.P.J.D. Bült. C 3/1, 75-86.

8. Tunoğlu, C., 1992, Devrekani Havzası’nın (Kastamonu kuzeyi) Maastrihtiyen yaşlı pelajik karbonat istifinde mikrofasiyes analizleri, Türkiye 9. Petrol Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, 84-91.

9. Tunoğlu, C., 1993, Devrekani Havzası’nda (Orta Pontidler) İncigez ve Davutlar Formasyonları kumtaşlarının çökelme koşullarının incelenmesi, Yerbilimleri, H.Ü. YUVAM Bült. 16, 149-165, Ankara.

10. Tunoğlu, C., 1994, Devrekani Havzası (Kastamonu Kuzeyi) Üst Paleosen-Alt-Orta Eosen yaşlı karbonat istifinde mikrofasiyes analizleri, T.J.B., 37/2, 43-51.

11. Tunoğlu, C. & Çelik, M., 1995, The ostracoda association and environmental characteristics of Lower Miocene sequence of Ilgın (Konya) district (Central Anatolia); Proceedings of the 12 th. Inter. Ostracoda Symp. Ostracoda and Biostratigarphy (Ed. Riha, J.), 229-235, Belkama/Rotterdam.

12. Tunoğlu, C., Temel, A. & Gençoğlu, H., 1995, Pliocene ostracoda association and environmental characteristics of Sivrihisar (Eskişehir)-Central Anatolia; 12 th. Inter. Ostracoda Symp., ostracoda and Biostratigraphy (Ed. Riha, J.) 265-275, Belkama/Rotterdam.

13. Temel, A., Çelik, M. & Tunoğlu, C., 1995, Konya Batı-Güneybatısında yeralan Neojen yaşlı volkanosedimanter basenindeki kil oluşumları. 7th Ulusal Kil Sempozyumu, Kil’95, Bildiriler Kitabı, 32-45.

14. Tunoğlu, C. & Batman, B.,1995, Tectonic Evoluation of Devrekani Basin (Northern Kastamonu -Türkiye), I.S.G.B., Geology of the Black Sea Region, Proceeding book, (Eds:  Erler A., Ercan T, Bingöl  E., Örçen  S.), 45-53, Ankara.

15. Tunoğlu, C. & Temel, A., 1996, Üst Jura, Kretase ve Eosen yaşlı Karbonatlı Birimlerin Jeokimyasal Korelasyonu, Pontidler-Türkiye, Türkiye 11. Petrol Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, 105-110.

16. Tunoğlu, C., 1996a, General Distribution of Pterigocythereis Jonesii (Baird, 1850) and Pterigocythereis ceratoptera (Bosquet, 1852) (Ostracoda) in the Sea of Marmara, NW Turkey., Turkish Journal of Marine Sciences, 2/2, 107-115.

17. Tunoğlu, C., 1996b, Larger Ostracoda in the Sea of Marmara: General Distribution of  Bosquetina dentata (G.W. Müller, 1894), NW Turkey., Turkish Journal of Marine Sciences, 2/2, 115-123. 

18. Tunoğlu, C. & Bayhan, E., 1996, Burdur Havzası Pliyosen istifinin mikropaleontolojik incelenmesi ve ortamsal yorumu, MTA Derg. 118, 9-16.

19.  Tunoğlu, C., Çelik, M. & Temel, A., 1996, Doğanbey-Seydişehir (GB Konya) yöresi Neojen istifinin ostrakoda topluluğu ve ortamsal yorumu, KTÜ Müh. Mim. Fak. Jeo. Müh. Böl., 30. Yıl Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,  v.II, 558-574. 

20. Tunoğlu, C. & Gökçen N., 1997, Pontian Ostracodes of the Sinop Area, Black Sea Coast of Turkey, Revue De Micropaléontologie, 40,  4, 347-366.

21. Çelik, M., Orhon, H., Temel, A., Tunoğlu, C., 1997, Economic importance of Clay and Aluminium Sulfate Occurance Southwest part of Konya, TÜBITAK, Turkish Journal of Earth Sciences, 6, 2, 85-94.

22. Meriç, E., Kerey, E., Avşar, N., Tunoğlu, C., Taner, G., Kapan-Yeşilyurt, S., Ünsal, I.,Rosso.A. 1998, Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi Karadeniz bağlantısı hakkında yeni bulgular, Sualtı Bilim ve teknoloji Toplantısı (derleyenler: Aktaş, Ş., Kömürcü, G.I., Gürkan, L., Toklu, A.S.), Bildiriler Kitabı, s. 82-98, Istanbul

23. Tunoğlu, C., 1999, Recent Ostracoda Associations in the Sea of Marmara, NW Turkey, Yerbilimleri, 21, p. 63-89.

24. Meriç, E., Kerey, E., Avşar, N., Tunoğlu, C., Taner, G., Kapan-Yeşilyurt, S., Ünsal, İ., Rosso.A. 2000, New Findings On The Late Quaternary (Holocene) Marmara Sea-Blacak Sea Connection Via The Bosphorus Sea Way, Geological Bulletin of Turkey, 43,1, 73-118, (Turkish).

25.  Meriç, E., Kerey., İ.E., Tunoğlu, C., Avşar, N., Önal, B.Ç., 2000, Yeşilçay (Agva-KD İstanbul) yöresi Geç Kuvaterner İstifi’nin mikrofaunası ve sedimantolojisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 43, 2, 83-98.

26. Tunoğlu, C., Ünal, A., 2001a, Biostratigraphy and Chronostratigraphy of Pannonian-Pontian Sequence of Gelibolu Peninsula, NW Turkey, Geological Bulletin of Turkey, 44, 1, 15-25.

27. Tunoğlu, C., Ünal, A., 2001b. Pannoniyen-Ponsiyen ostracoda fauna of Gelibolu Neogene Basin (NW Turkey), Yerbilimleri, 23, 167-187.

28. Tunoğlu, C., 2001. Ponsiyen yaşlı yeni Tyrrhenocythere türleri, Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Yerbilimleri, 23, 129-143.

29. Tunoğlu, C., 2001, Pontian aged Loxoconcha (Ostracoda) species from Eastern Black Sea Region of Turkey, Yerbilimleri, 24, 127-142.

30. Tunoğlu, C., Bilen, C., 2001, Burdigalian-Langhian (Miocene) Ostracod biostratigraphy and chronostratigraphy of the Kasaba Basin (Kaş/Antalya), SW Turkey, Geologica Carpathica, 52, 4, 247-258, Bratislava.

31. Bragin, N., Bragina, L., Tunoğlu, C., Tekin, U. K., 2001, The Cenomanian (Late Cretaceous) Radiolarians from the Tomalar Formation, Central Pontides, Northern Turkey, Geologica Carpathica, 52, 6, 349-360, Bratislava.

32. Tunoğlu, C., 2001, Eocene (Lutetian-Bartonian) Ostracoda of the Sinop Basin, Black Sea Coast of Turkey, Proceedings of the International Symposium on the Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of the Black Sea  Area, 22-24 September 1996, Şile-İstanbul, Turkey, Turkish Association of Petroleum Geologists Special Publication 4, 149-163.

33. Tunoğlu, C., 2002, A new Pontian genus and subgenus discovery of Candonidae (Ostracoda) from the Eastern Black Sea Region of Turkey, Geological Bulletin of Turkey, 45, 1, 99-109.

34. Bardet, N., Tunoğlu, C., 2002, First Mosasaurid (Squamata) from Late Cretaceous from Turkey, Journal of Vertebrate Paleontology, 22, 3, 712-715.

35. Tunoğlu, C., 2002, Pontian Leptocytheridae and Cytheridae (Ostracoda) species from the eastern Black Sea Region of Turkey, Geologica Carpathica, 53, 5, 333-346.

36.  Tunoğlu, C., 2002, Karadeniz’in İstanbul Boğazı çıkışı ile Zonguldak ve Amasra kıyı alanlarında Güncel ostrakod topluluğu, Yerbilimleri, 26, 27-44.

37.  Atay, G., Tunoğlu, C., 2002, Kilitbahir sondaj örneklerinin (Eceabat/Çanakkale) Ostrakod faunası ve biyoprovensi, Yerbilimleri, 26, 119-130.

38.  Tunoğlu, C., 2003, Systematics and biostratigraphy of the Pontian Candonidae (Ostracoda) from the Eastern Black Sea Region, Northern Turkey, Geologica Carpathica, 54, 1, 21-40.

39. Kerey, E., Meriç, E., Tunoğlu, C., Kelling, G., Brenner, L.R., Doğan, A.U., 2004, Black Sea-Marmara Sea Quaternary Connections: New data from the Bosporus, İstanbul, Turkey, Palaeoechology, Palaeoclimatology, Palaeogeography, 204, 3-4, 277-295.

40.  Kerey, E., Meriç, E., Nazik, A., Tunoğlu, C., Avşar, N., Kapan-Yeşilyurt, S., Akgün, F., Uludağ, M., Agasi, N., Tıraş, M., Çil, E., Akkiraz, S., 2004, İzmit Körfezi’nin Doğusu, Adapazarı, Sakarya Deltası ve çevreleri Geç Kuvaterner (Holosen) çökellerinin özellikleri, Yerbilimleri, 29, 55-76.

41. Karakaya, N., Çelik-Karakaya, M., Temel, A., Küpeli, Ş., Tunoğlu, C., 2004, Mineralogical and Chemical Characterization of Sepiolite occurences at Karapınar (Konya Basin, Turkey), Clay and Clay Minerals, 52, 4, 495-509.

42. Atay, G., Tunoğlu, C., 2004, Kilitbahir (Eceabat/Çanakkale) Sondaj Örneklerinin ostrakod faunasına bağlı Kronostratigrafisi ve Paleortamsal Yorumu, Türkiye Jeoloji Bülteni, 47, 2, 5-23.

43. Özgen-Erdem, N., İnan, N., Akyazı, M., Tunoğlu, C., 2005, benthonic foraminiferal assemblages and microfacies analysis of Paleocene-Eocene carbonate rocks in the kastamonu region, Northern Turkey, Journal of Asian Earth Sciences, 25, 403-417.

44. Yeşilyurt, N., Ertekin, K.İ., Tunoğlu, C., 2005, Batı Pontidler’de (Seydiler/Kastamonu) Yeni bir Litostratigrafi Birim Önerisi: Geç Lütesiyen-Bartoniyen Yaşlı Seydiler Formasyonu, Türkiye Jeoloji Bülteni, 48/1, 41-54.

45.   Özgen-Erdem, N., Akyazı, M., Tunoğlu, C., 2005, Shallow-water foraminiferal assmblages and microfacies of the Danian-Lutetian sequences in the Bolu region(Northwestern Turkey), Stratigraphy and Geological Correlation, 13, 5, 512-529.

46. Tunoğlu, C., Bardet, N., 2006, Mosasaurus hoffmanni Mantell, 1829: Türkiye’de, Geç Kretase dönemine ait ilk deniz sürüngeninin keşfi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 49/1, 11-24.

47.  Çağatay M.N., Görür N., Flecker R., Sakınç, M., Tunoğlu C., Ellam R., Krijgsman W., Vincent S., and Dikbaş A., 2006. Paratethyan-Mediterranean connectivity in the Sea of Marmara region (NW Turkey) during the Messinian, Sedimentary Geology, 188-189, 15 June 2006, 171-187. 

48. Ayşegül Yıldız, Nazan Yeşilyurt, Cemal Tunoğlu, 2007, Eosen yaşlı Seydiler Formasyonu’nun (Kastamonu, KB Türkiye) planktonik foraminifer, kalkerli nannoplankton biyostratigrafisi, ostrakod topluluğu ve eskiortam yorumu, Yerbilimleri, 28, 1, 33-55.

49. Ertekin İ. K., Tunoğlu C., 2008, Pleistocene–Holocene marine ostracods from Mersin offshore sediments, Turkey, Eastern Mediterranean, Revue de Micropaléontologie, 51, 4, Part II, (Eds: P. Frenzel, I. Boomer, U. Schudack, J.-P. Colin), 309-326.

50. Kennedy W.J., Tunoğlu C., Walaszczyk I. and Ertekín İ.K. 2007, Ammonite and inoceramid bivalve faunas from the Davutlar Formation of the Devrekani–Kastamonu area, northern Turkey, and their biostratigraphical significance, Cretaceous Research, 28, 5, 861-894.

51. Beker, K., Tunoğlu, C. Ertekin, İ.K., 2008. Pliocene-Lower Pleistocene Ostracoda fauna from İnsuyu Limestones and its paleoevironmental implications, Karapınar-Konya/Central Turkey, Türkiye Jeoloji Bülteni, 51, 1, 1-33

52. Meriç, E., Avşar, N., Nazik, A., Tunoğlu, C., Yokeş, B., Barut, İ.F., Yücesoy-Eryılmaz, F., Tuğrul, B., Görmüş, M., Öncel, S.M., Orak, H., Kam, E., Dinçer, F., 2008, Harmantaşı Mevkii (Saros Körfezi-Kuzey Ege Denizi) Deniz İçi Kaynakları Çevresindeki Foraminifer ve Ostrakod Topluluğuna bu alandaki Çevresel koşulların etkisi, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Türkçe Baskı, 136, 63-83.

53. Tunoğlu, C., Ertekin İ.K., 2008, Subrecent Ostracoda assocations and the environmental conditions of karstic travertine bridges on the Zamantı River, Southern Türkiye (Zamantı Irmağı üzerinde yer alan karstik travertenlerde yarı güncel ostrakod topluluğu ve ortamsal özellikleri, Güney Türkiye) Türkiye Jeoloji Bülteni, 53, 3, 151-171

54. Yeşilyurt, N., Tunoğlu, C., Ertekin, İ.K., 2009. Ostracoda assemblage and environmental Interpretation of the Bartonian-Priabonian Seydiler Formation (Kastamonu-Northern Turkey), Geological Bulletin of Turkey, 52, 1, 85-120.


C. PROJELER VE TEZ DANIŞMANLIĞI

1. “Konya-Doğanbey-Seydişehir ve Akviran arasındaki bölgede yer alan kil yataklarının özellikleri ve ekonomik öneminin araştırılması”, TÜBITAK-YBAG-0040/DPT, (Yardımcı Araştırıcı), 1994 sonunda tamamlandı.

2. “Aşağı Zamantı Havzası (Aladağlar) Karstik traverten çökellerinin jeokimyasal ve hidrojeokimyasal incelenmesi”, TÜBITAK-YBAG-108, (Yardımcı Araştırıcı), Temmuz 1995 ‘de tamamlandı.

3. “Doğu Karadeniz Kıyısı Boyunca Tetis-Paratetis geçişinin ve etki alanlarının araştırılması”, YDABÇAG-133, (Proje Yürütücüsü), 1998’de tamamlandı

4. “Gelibolu Yarımadası Neojen istifinin Ostrakoda Biyostratigrafisi”, H.Ü., Araştırma Fonu, Proje No: 94.01.010.008, (Proje Yürütücüsü/Tez Daışmanı), Aziz ÜNAL tarafından Eylül 1996’da tamamlandı.

5. “Kasaba (Kaş/Antalya) Neojen Havzası’nın Ostrakoda Biyostratigrafisi”, H.Ü., Araştırma Fonu, Proje No: 94.01.010.025 (Proje Yürütücüsü/Tez Danışmanı), Cüneyt BİLEN tarafından Eylül 1996’da tamamlandı.

      6.  Marmara Denizi Güneyi Kıyı ve Kıyı ardı istiflerinin stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Morfotektoniği. TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAG-598/G (Proje Araştırmacısı). Temmuz, 1998 Ankara (tamamlandı).

7. “Çanakkale Köprüsü, Kilitbahir sondaj örneklerinin ostrakod faunası” (H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Müh. Tezi) Tez Danışmanı, Gönül ATAY tarafından Haziran 2000 de tamamlandı.

8. “Murtiçi (Antalya) yöresindeki Mesozoyik istifin (Antalya Napları-Çataltepe Birimi) stratigrafisi ve mikropaleontolojisi” (H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Müh. Tezi), Tez Danışmanı,  Burcu COŞKUN tarafından Haziran 2000 de tamamlandı

9. “İnsuyu Kireçtaşı (Karapınar/Konya) ostrakod topluluğunun biyostratigrafik ve kronostratigrafik incelenmesi”(H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Müh. Tezi), Tez Danışmanı, Kaan BEKER tarafından Haziran 2002 de tamamlandı.

10. “Seydiler (Kastamonu) Kuzeyi Geç Lütesiyen-Bartoniyen yaşlı Seydiler formasyonu’nun ostrakod topluluğu” (Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü), Tez Danışmanı, Nazan YEŞİLYURT tarafından 2004’de tamamlanmıştır.

11. “Kretase-Paleosen yaşlı Davutlar formasyonu’nun (Devrekani/Kastamonu) ostrakoda biyostratigrafisi ve kronostratigrafisi” TÜBİTAK-YDABAG Projesi: 101Y013, Proje Yürütücüsü, Mart 2005’de tamamlandı. 201 s.

12. “Mersin Körfezi Şelf Alanında Deniz Tabanı örneklerinin ostrakod topluluğu ve Ortamsal Özellikleri” (Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü), Tez Danışmanı, İbrahim Kadri ERTEKİN tarafından 2005’de tamamlanmıştır.

13. “Kazan Çevresi (KB Ankara) Eosen yaşlı Karbonatlı Kayaçların Ostrakod Topluluğu ve Paleoortamsal Yorumu” 107Y186 numaralı ÇAYDAG projesi, Kasım 2007 de başladı, Proje Yürütücüsü.

14. Gökçeada ve Marmaris arasında yer alan Ege Körfezlerinin (Batı Türkiye) Güncel Ostrakod Faunası (Doktora Tezi, Hacettepe Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü), Tez Danışmanı Gönül CULHA tarafından 2009 tarihinde tamamlanmıştır.


 D. DİĞER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

    1. Hacettepe Üniversitesi’nde Yerbilimlerinin 25. yılı Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanlığı, 15-17 Kasım1993, Beytepe/Ankara.  

   2. "Hacettepe’li Yerbilimciler Derneği” Dernek Başkanlığı (1992-1994).

       3. Tunoğlu, C., 1994, “Paleoklimatoloji”, Çerçeve yazısı, Tübitak, Bilim ve Teknik, 321, Ağustos, 1994, s. 68.

 4. Tunoğlu, C., 1995, “6 milyon yıl önceAkdeniz’de yaşanan tuzluluk krizi”, Forum, Tübitak, Bilim ve Teknik, 336, 1995, s. 98-100.

 5. 4 th European Ostracodologists Meeting, 5-8 July 1999, Adana, Organizasyon Komitesi Üyesi.


 E. POPÜLER BİLİM VE KÜLTÜR DERGİLERİNDE YAZILAR

1. Tebeşir Devrinden Anadolu’ya Miras, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Aylık Popüler Bilim Dergisi, 2003, Sayı: 423, sayfa: 86-89.

2. Türkiye’nin Devi, Atlas, Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, 2005, Sayı: 145, sayfa 30.

3. Türkiye’nin ilk “Deniz Dinozor” fosili, Bilim ve Gelecek Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 2005, Sayı:14, Sayfa: 43, 44.

4. Anadolu’da ilk kez bir Mosasaurus bulundu, Focus, Popüler Bilim ve Kültür Dergisi, 2003, Sayı: 08-112414, sayfa, 49.

5. Devrekani Türkiye Jeolojisi’nde ve Fosil Biliminde çok önemli bir buluşa ev sahipliği yapmıştır, Kasyö-Der, Kastamonu ve Yöresi Dayanışma Derneği, Aylık Kültür Dergisi, 2004, 2, Sayı: 14 (Devrekani Sayısı), Sayfa: 10,11.

6. Türkiye’de ve Asya’da ilk “Deniz Dinozor” Fosil KeşfininÖyküsü, Cumhuriyet, Bilim Teknik, 2005, 18, Sayı: 942, sayfa: 6,7

7. Üsküdar’a Kadar Kastamonu, 2009, Yapı Kredi Yayınları: 2810, Şehir Monografileri: 16 (Cemal Tunoğu-Kastamonu’nun Jeolojik ve Doğal Özellikleri-s. 23-33), Hazırlayan: Lütfü Seymen, 511 s.


E. TEZLER

 1. Tunoğlu, C., 1984, “İncipınarı-Kurtkuyusu (Sinop Batısı) yöresi Neojen’inin Ostrakod Biyostratigrafisi”, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Mühendislik Tezi, 174 s.

 2. Tunoğlu, C., 1991, “Devrekani Kuzey yöresinin (Kastamonu) Jeolojik incelenmesi”, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 269 s.